กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประดับยศและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่ลาออกตามโครงการ

เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธี ประดับยศและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่ลาออกตามโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก. ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อ่านเพิ่มเติม: ประดับยศและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกำลังพลที่ลาออกตามโครงการ

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กำลังพลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
กำลังพลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ นาย คือ จ.ส.ท.สราวุธ กุมภรัตน์ และ
พลฯขุนแผน มูลตรี ณ บก.พัน ป.๓ พัน.๑๐๓ พร้อมได้กล่าวโอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กำลังพลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

พิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดพิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐
โดยมี พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา ผบ.ป.๓ เป็นประธานในพิธี ณ สนามฝึก หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือโดยน้อมเกล้าถวาย เป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือโดยน้อมเกล้าถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมี
พล.ต.ธรากร ธรรมวินทร รองแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธี ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จ.นครราชสีมา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือโดยน้อมเกล้าถวาย เป็นพระราชกุศลฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักแม่วิถีไทย"

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์ พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักแม่วิถีไทย"
ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี ภายในงานได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ระหว่าง วันที่ ๘-๙ ส.ค.๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่ายสุรนารี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ "รักแม่วิถีไทย" 

การอบรมการปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๐ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้นำกำลังพลเข้าร่วมการอบรมการปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ
เพื่อให้กำลังพลทหารกองประจำการได้มีความรู้ในการปลูกดอกดาวเรืองที่ถูกต้อง สามารถนำไปประกอบอาชีพ
และนำมาปลูกในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น พล.ร.๓
ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา นายวัฒนาชัย ฉิมแย้ม มาให้ความรู้ แนะนำวิธีการปลูกดอก
ดาวเรืองให้กับกำลังพลได้รับทราบ ณ อาคารอเนกประสงค์ พล.ร.๓ โดยมี พ.อ.ปราโมทย์ นาคจันทึก รอง.ผบ.พล.ร.๓
เป็นประธานในพิธี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมการปลูกดอกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๐ ปี

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๐ พ.ท.วิรัตน์  พึ่งพิง ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระราชทานกำเนิด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๐ ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น โดยมี
พ.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ ผู้แทน มทภ.๒ เป็นประธานพิธี ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕  กองทัพภาคที่ ๒ และได้ร่วมพิธีทำบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ พุทธสถาน ค่ายสุรนารี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๐ ปี 

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ