กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พ.ท.ธงชัย พรหมวราทร

ผู้บังคับกองพันท่านแรก ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 8 มิ.ย.2521 - 25 ธ.ค.2524
จปร.รุ่นที่ 13 
ตท.รุ่นที่ 2 (พ.ศ.2509)

 

พ.ท.ไพโรจน์ รัชตระกูล

ผู้บังคับกองพันท่านที่ 2 ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 12 ก.พ.2525 - 16 มี.ค.2530
 จปร.รุ่นที่ 16 
ตท.รุ่นที่ 5 (2511)
 

พ.ท.ชิน ชั้นเจริญ

เมื่อ 9 มิถุนายน 1987 ที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103
ผู้บังคับกองพันท่านที่ 3 ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 9 มิ.ย.2530 - 31 ส.ค.2532
จปร.รุ่นที่19 
ตท.รุ่นที่ 8 (2515)

 

พ.ท.ชูศักดิ์ สินติวรวุฒิ

ผู้บังคับกองพันท่านที่ 4 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 19 ก.ย. 2532 - 19 ก.ย.2534
จปร.รุ่นที่ 23 
ตท.รุ่นที่ 12 (2519)

พ.ท.สมเกียรติ จงอุตส่าห์

ผู้บังคับกองพันท่านที่ 5 ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 27 ก.พ.2535 - 23 มิ.ย.2540
จปร.รุ่นที่ 26 
ตท.รุ่นที่ 15 (2522)

พ.ท.อัครเดช บุญเทียม

ผู้บังคับกองพันท่านที่ 6 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 19 มิ.ย.2540-26 ธ.ค. 2545
จปร.รุ่นที่ 30 
ตท.รุ่นที่ 19 (2526)

พ.ท.ดุสิต ทรงศิริ

ผู้บังคับกองพันท่านที่ 7 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 ธ.ค. 2545 - 16 มิ.ย. 2546
จปร.รุ่นที่ 33 
ตท.รุ่นที่ 22 (2529)

พ.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์

ผู้บังคับกองพันท่านที่ 8 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2546 ถึง ก.ค.2548
จปร.รุ่นที่ 35 
ตท.รุ่นที่ 24 (2531)

พ.ท.พงศ์กฤษฏ์ รุจิโยธิน

ผู้บังคับกองพันท่านที่ 9 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ก.ค.2549 ถึง ธ.ค.2553

พ.ท.ยุทธศาสตร์ เศรษฐชัย

ผู้บังคับกองพัน ท่านที่ 10 ตำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธ.ค.2553 ถึง ธ.ค.2557

พ.ท.วิรัตน์  พึ่งพิง

ผู้บังคับกองพัน ท่านที่ 11 ตำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ ธ.ค.2557 ถึง พ.ย.2560

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ