ก่อนจะมาเป็นกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

ในปี พ.ศ.2517 กองทัพบก ได้อนุมัติหลักการให้ พล.3 จัดทำโครงการจัดตั้ง ร้อย.ปกค.155 มม. 1 กองร้อย เป็นกองร้อย ปกค.ในอัตราของ ป.พล.3 โครงการต่อเนื่อง 4 ปี

  • ภารกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในด้านยุทธการ และเพิ่มอำนาจการยิงสนับสนุนแก่หน่วยดำเนินกลยุทธในเขตกองทัพภาคที่ 2 ให้มากยิ่งขึ้น
  • นามหน่วย นับตั้งแต่จัดตั้ง ร้อย.ปกค.155 มม. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 จนถึงปี พ.ศ.2520 ใช้นามหน่วย "ร้อย.ปกค.155 มม. ป.พล.3" ให้เครื่องหมายสังกัด "ป.พล.3"
  • ที่ตั้งหน่วย แต่เดิมอาคารที่ตั้งเป็นของ ร้อย.บก.พล.3 เมื่อ ทบ.อนุมัติจัดตั้ง ป.พล.3 ก็ได้รับมอบอาคารจาก พล.3 โดยมีอาคารอยู่ 3 หลัง คือ โรงนอนทหาร 1 โรง,โรงรถ 1 โรง และโรงเลี้ยง 1 โรง
  • ผู้บังคับกองร้อย ร.อ.สงคราม  หรั่งเล็ก ( เป็น ผบ.ร้อย. ท่านแรกของหน่วย )
  • การปฏิบัติงานพิเศษและเกียรติประวัติ เมื่อ 1 พ.ค.20 ตามคำสั่ง ทภ.2 สน. และ กอ.รมน.เขต 2 ที่ 769/2520 ให้จัด ร้อย.ป.(-) ออกปฎิบัติราชการสนามในภารกิจปราบปราม ผกค.ในเขตความรับผิดชอบของ ทภ.2 และ กอ.รมน.เขต 2 บริเวณพื้นที่ อ.นาแก จ.นครพนม โดยใช้นามหน่วยในการออกปฎิบัติการในครั้งนั้นว่า ร้อย.ป.1553 มี ร.ท.อัศวิน  รัชฎานนท์ เป็น ผู้บังคับกองร้อย ในการออกปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับคำชมเชย และรับรางวัลจาก มทภ.2 ในฐานะ ร้อย.ป. ป.ปฎิบัติงานดีเด่น