กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 2 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๑๕๖๑ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๑๕๖๑ ผลัดที่ ๑ โดย
พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้พบปะญาติทหารใหม่ ชี้แจงนโยบายการฝึกทหารใหม่ของ
ผู้บังคับบัญชาให้กับญาติทหารใหม่ได้รับทราบ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หน่วยได้ทำการอบรมเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยมา
จัดแสดงนิทรรศการ ให้กับญาติทหารใหม่ได้รับชม ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ