กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103

103rd Field Artillery Battalion. 3rd Artillery Regiment.

Get Adobe Flash player

พันโท ทายาท แสงเพ็ชร
ผบ.ป.3 พัน.103
ไม่พบฟีด

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๖๑ กำลังพลหน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ วัดพายัพ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ม.

อ่านเพิ่มเติม: พิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑

กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.3 พัน.103 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกำลังพลนายทหารนายสิบและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดสะพานหิน อ.เมือง จว.น.ม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม โครงการจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ 

พิธีมอบสินไหมทดแทนประกันชีวิต ทบ.

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนประกันชีวิต ทบ.
สำหรับพลทหารกองประจำการที่เสียชีวิต ให้กับ ญาติ พลทหารนฤเบศร์ แก้วกาฬ ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.๓ พัน.๑๐๓
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบสินไหมทดแทนประกันชีวิต ทบ.

กิจกรรมพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูช

เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยทหารและวัด ณ วัดพระนารายณ์ อ.เมือง จว.น.ม. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูช

พิธีประดับยศให้แก่กำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น มิ.ย.๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่กำลังพล
ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย คือ จ.ส.อ.ปริญญา พงษ์เพ็ชร์ , จ.ส.อ.ศุภการณ์ มยุโรวาส และ จ.ส.อ.สาโรจณ์ ภูผาศรี
ซึ่งได้รับการเลื่อนยศเป็น ร.ต. และได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับยศให้แก่กำลังพล ที่ได้รับยศสูงขึ้น มิ.ย.๖๑

วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๑๕๖๑ ผลัดที่ ๑

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๑ หน่วย ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๑๕๖๑ ผลัดที่ ๑ โดย
พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้พบปะญาติทหารใหม่ ชี้แจงนโยบายการฝึกทหารใหม่ของ
ผู้บังคับบัญชาให้กับญาติทหารใหม่ได้รับทราบ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หน่วยได้ทำการอบรมเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งได้นำอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยมา
จัดแสดงนิทรรศการ ให้กับญาติทหารใหม่ได้รับชม ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๑๕๖๑ ผลัดที่ ๑

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของหน่วย ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑ พ.ท.ทายาท แสงเพ็ชร ผบ.ป.๓ พัน.๑๐๓ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร
ข้าราชการของหน่วย ณ ห้องเรียน ร้อย.บก.ป.๓ พัน.๑๐๓ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ข้าราชการของหน่วย ประจำปี ๒๕๖๑

ตรวจสอบยอดเงินฝาก  อทบ.  กองการออมทรัพย์  กรมสวัสดิการทหารบก

บุคคลสำคัญ,พระมหากษัตริย์, บุคคลสำคัญของชาติ, บุคคลสำคัญของโลก 

ตรวจสอบประวัติ  และเงินเดือนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่หน่วยแก้ไข  ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

เสียงในสนามรบเพื่อใช้ประกอบการฝึกทางยุทธวิธี  เช่น สถานการณ์ตั้งรับ 

บันทึกประจำวัน อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ พร้อมวัน เวลา และสถาน 

เมื่อต้องการตรวจสอบหมายเลขทะเบียน รถยนต์ทหาร เพียงแค่ป้อนหมายทะเบียน 

เรื่องน่ารู้ AEC, ที่มาที่ไป อะไรคือ AEC ข้อมูลดีๆ เรื่อง AEC จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ